Условия за ползване


Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия STROITELNI.BG

Използвайки услугите на интернет магазина STROITELNI.BG, се счита че приематe Общите условия посочени по-долу в настоящия документ. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на STROITELNI.BG, моля не използвайте този интернет сайт.
Настоящият документ съдържа Общите условия чрез които "АРХ МЕДИЯ ГРУП" ООД наричано по-долу в текста на този документ STROITELNI.BG, предоставя услуги на потребителите си чрез интернет магазина STROITELNI.BG. Общите условия по-долу представляват съгласие за сключване на договор за покупко – продажба между лицето съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от една страна и STROITELNI.BG от друга страна във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронен магазин STROITELNI.BG - продукти и стоки.


I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Термини и дефиниции
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. "Уебсайт/сайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. " АРХ МЕДИЯ ГРУП " ООД е търговското дружество,със седалище и адрес на управление в гр. София , ул. Ангел Кънчев № 17

3. "WWW. STROITELNI.BG" е уебсайт за електронна търговия и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. "Клиент" е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в STROITELNI.BG и се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. "Клиенстки профил" е обособена част от STROITELNI.BG, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от STROITELNI.BG. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента:

-        да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията;

-        да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия STROITELNI.BG;

-        да променя паролата си за достъп;

-        да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

6. "Потребителско име" е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в STROITELNI.BG.

7. "Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в STROITELNI.BG стоки и услуги.

8. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

9. "Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

10. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

11. "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

12. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

13. "Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

14. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

15. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


STROITELNI.BG предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в интернет сайта на STROITELNI.BG стоки след регистрация и чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в STROITELNI.BG изисквания за конкретните стоки.
Регистрация
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в STROITELNI.BG стоки, Клиентът трябва:
Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес WWW. STROITELNI.BG
При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на STROITELNI.BG данни, както и евентуално да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на данните, ще ги актуализира своевременно.
В случай, че Клиент на STROITELNI.BG предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, STROITELNI.BG има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване чрез електронната форма за заявка на предлаганите чрез STROITELNI.BG стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.


ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ


Доколкото предлаганите от STROITELNI.BG стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от STROITELNI.BG.
Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и STROITELNI.BG, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.


ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И СТОКИТЕ НА STROITELNI.BG


STROITELNI.BG публикува на страницата на елктронния онлайн магазин с адрес www.STROITELNI.BG описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
STROITELNI.BG не носи отговорност при невярна информация за характеристиките на всяка една от стоките, посочена от производителя.


ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СТОКИ И ПРОДУКТИ


Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки на артикулите, който се предлагат  в STROITELNI.BG, след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на електронния магазин и натисне виртуалния бутон "Вход".
Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното кумулативно извършване на следните действия:

-        определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Купувам", обозначен срещу съответна стока;

-        преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката;

-        избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

Заявката за покупка на стока от STROITELNI.BG се счита за извършена след натискане на бутона "Завършване на поръчката".
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна. За STROITELNI.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА


Заявката за покупка се приема от STROITELNI.BG чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.


ЦЕНИ


Всички цени в STROITELNI.BG са в български левове, с включен ДДС.
Указаните в STROITELNI.BG цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
Дължимата от Клиента продажна цена на покупката е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване.


НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


Цената по предходния раздел и разходите за доставката могат да бъдат платени по следният начини:

-        в брой от Клиента или от трето лице от името на същия, в шоурум на STROITELNI.BG

-        чрез наложен платеж

-        по банков път

ДОСТАВКА


Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 10 (десет) дни след потвържение на крайната сума за доставка.

Доставката на стоки с цена над 100 (сто) лева се извършва само след превод по банков път или плащане на пълната стойност на заявената стока в наш склад или шоурум. Всички адреси, на които можете да заплатите поръчките ви са налични в секция "Контакти" в сайта на Stroitelni.bg

 

Доставката на покривни прозорци Велукс е безплатна до адрес на клиента само за поръчка на 3 и повече броя прозорци

 

Всяка поръчка на щори и аксесоари за прозорци Велукс  може да бъде доставена до наш склад в София и Пловдив ,за което не се доплаща от страна на клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.


ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА


Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
При предаване на стоката Клиентът или третото лице се подписват на придружаващите стоката документи.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока на доставка, на посочения от него адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, STROITELNI.BG  се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


ПРАВО НА ОТКАЗ


Клиентът има право да откаже да получи заявената от него закупена стока, когато:

-        доставената стока явно не съответства на заявената закупена стока от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

-        при транспортирането стоката е била повредена;

-        цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55, ал.3, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез STROITELNI.BG, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до STROITELNI.BG и да върне стоката с ненарушена цялост и на опаковката. STROITELNI.BG е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка.
При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА STROITELNI.BG


STROITELNI.BG се задължава:

-        да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

-        да достави в срок заявената за покупка стока;

-        да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

STROITELNI.BG има право:

-        да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

-        да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на  STROITELNI.BG . STROITELNI.BG си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на STROITELNI.BG и в клиентския профил Клиента;

-        да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 STROITELNI.BG няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и STROITELNI.BG необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. STROITELNI.BG не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на STROITELNI.BG (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).


ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


STROITELNI.BG полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
STROITELNI.BG не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на STROITELNI.BG .
STROITELNI.BG не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на STROITELNI.BG
Доколкото STROITELNI.BG не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, STROITELNI.BG  не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
STROITELNI.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством STROITELNI.BG. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в STROITELNI.BG и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, STROITELNI.BG не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. STROITELNI.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. STROITELNI.BG няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.
Права и задължения на Клиента
Клиентът се задължава:

-        да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

-        да плати цената на заявената от него стока;

-        да заплати разходите по доставката;

-        да получи стоката;

-        да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

-        да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно STROITELNI.BG в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

-        с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон "изход";

-        да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Клиентът има право на:
1. достъп в режим онлайн до STROITELNI.BG , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от STROITELNI.BG . За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
2. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от STROITELNI.BG .
Клиентът се задължава при използване на STROITELNI.BG :

-        да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

-        да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

-        да уведомява незабавно STROITELNI.BGза всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

-        да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

-        да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в  STROITELNI.BG и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

-        да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

-        да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея STROITELNI.BG има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната точка от страна на Клиента. В тези случаи, STROITELNI.BG има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.


ЛИЧНИ ДАННИ


STROITELNI.BG има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от STROITELNI.BG услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.


ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТ


STROITELNI.BG  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, STROITELNI.BG обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай STROITELNI.BG има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.


ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА


STROITELNI.BG събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.
С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до STROITELNI.BG на посочените адрес или e-mail за контакти.
С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до STROITELNI.BG на посочените адрес или e-mail за контакти.
Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за STROITELNI.BG.  Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


STROITELNI.BG се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
в) в други посочени в закона случаи.


ПРЕКРАТЯВАНЕ


При прекратяване на договора STROITELNI.BG дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.
Клиентът може по всяко време за поиска от STROITELNI.BG заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.
Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. преустановяване на дейността на STROITELNI.BG
2. прекратяване поддържането на магазина; или
3. в други предвидени в закона случаи.


РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА


Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.


ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


Клиентът е длъжен да обезщети STROITELNI.BG и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
Клиентът е длъжен да обезщети STROITELNI.BG и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
STROITELNI.BG е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от STROITELNI.BG умишлено или при проявена груба небрежност.


НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ


Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съответният ред пред Административния съд към БТПП.


ПИСМЕНА ФОРМА


Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на STROITELNI.BG и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО


За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
Условия нa ползване     Условия за предоставените услуги. (Online agreement.) STROITELNI.BG Вашият онлайн магазин! МАГАЗИНЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗЧЕРПАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СТОКА! Връщане на стока/Рекламация Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването и от магазина (в случая доставчика), включително ненарушената опаковка. Разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента. На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в сайта и/ или в съпътстващите ги упътвания за ползване, доколкото такива има издадени за съответната стока/ стоки. Право за отказ от договора съгласно ЗЗП не е валидно за: Доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (това се отнася за захранки, ароматизатори и пр.) Доставка на аудиоп и видеозаписи или програмни продукти, чиято опаковка е нарушена Доставка на вестници, спиасния и други периодични издания. Рекламации за закупени стоки могат да бъдат направени с срок от 7 дни, считано от датата на доставката. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин. За въпроси или оплаквания, моля, пишете ни на [email protected]. Потребителят има право да се откаже закупените такъми в срок от седем дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. За целта стоката трябва да се върне в изправен технически и търговски вид. В случай, че клиентът е правил опит сам да ремонтира стоката или умишлено я е повредил, няма право на отказ. Начини на плащане: Начинът за заплащане на поръчаните от магазина, е наложен платеж - при получаване на пратката. В зависимост от избрания от вас начин на доставка плащането е както следва: - Куриер: дължимата от вас сума се заплаща на куриера при доставянето на стоката; При получаване на пратката може да ви е необходима лична карта!
Модели на UMAI , поръчани и изработени по поръчка на клиента, не могат да бъдат заменяни или върнати.


Благодарим Ви за запитването. Наш служител ще се свърже с Вас до 24 часа.
Ако имате други въпроси можете да ни потърсите на тел: 0899 920 816 или [email protected]

Запитване

Имейл *:
Телефон *:
Град *:
Съобщение *: