СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД

От 29.08.2016 г. „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД започна изпълнението на проект „МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ” по Договор за безвъзмездно финансиране № BG05M9OP001-1.003-0065-С01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 380 860.00 лв.

Безвъзмездно финансиране: 380 860.00 лв., от които 323 731.00 лв. европейско финансиране и 57 129.00 лв. национално финансиране.

Общата цел на проект „МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ” е разкриване на 16 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 “Ново работно място 2015”

Конкретните цели на проекта са обвързани с осигуряването на:

  • заетост на 16 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 10 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории;
  • запазване на минимум 8 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Арх Медия Груп“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


Благодарим Ви за запитването. Наш служител ще се свърже с Вас до 24 часа.
Ако имате други въпроси можете да ни потърсите на тел: 0899 920 816 или [email protected]

Запитване

Имейл *:
Телефон *:
Град *:
Съобщение *: