ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ“

 

От 29.08.2016 г. „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД започна изпълнението на проект „МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ” по Договор за безвъзмездно финансиране № BG05M9OP001-1.003-0065-С01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е на стойност 380 860.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %, от които 323 731.00 лв. европейско финансиране и 57 129.00 лв. национално финансиране.

Общата цел на проект "Млади, активни, креативни" е разкриване на 16 нови работни места и създаване на устойчива заетост.

С оглед постигане на общата цел е необходимо да бъдат изпълнени конкретни цели, свързани с осигуряването на:

  • заетост на 16 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 10 от лицата да попадат в приоритетна по процедурата категория;
  • запазване на минимум 8 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

 

Във връзка с осигуряването на необходимите активи и техническа обезпеченост на новооткритите работни места се проведоха процедури за избор на изпълнители. При изпълнението на проект „МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ” са сключени договори с фирми за доставки на следното оборудване и услуги.

 

Оборудване:

 

- Офис обзавеждане

- Транспортни средства

- Компютърно и сървърно оборудване

 

Услуги:

 

- Организация за осигуряване на публичност по проекта

- Консултантска компания за подпомагане на екипа по управление на проекта

 

Предстои провеждането на избор на застрахователна организация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

„АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.


Благодарим Ви за запитването. Наш служител ще се свърже с Вас до 24 часа.
Ако имате други въпроси можете да ни потърсите на тел: 0899 920 816 или [email protected]

Запитване

Имейл *:
Телефон *:
Град *:
Съобщение *: