ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД


На 17.02.2017 от 14:30 часа в град София, бул. България 118 се проведе информационна среща по повод изпълнението на проект „Млади, активни, креативни“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, изпълняван от „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД.

Управителите на дружеството – Петър Лимонов и Николай Абаджиев, както и Ръководителят на проекта – Анастасия Орешкова, представиха основните дейности, планирани за 16-месечния период на изпълнение по проекта. Участие в проведеното събитие взеха новоназначените по проекта служители и други членове на екипа на компанията, партньори и други заинтересовани лица.

Управителите на дружеството очертаха основните приоритети на фирмата за 2017 г. като представиха целите на компанията, а именно да бъде лидер в предоставянето на висококачествени услуги и удовлетворяване на клиентските изисквания.

Петър Лимонов и Николай Абаджиев благодариха на новоназначените служители за това, че помагат на дружеството да поддържа и надгражда имиджа си на доверен партньор, както и че съдействат за успешното изпълнение на мисията на „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД, осигурявайки комплексни услуги с най-високо качество, чрез което спомагат за успеха на дружеството на българския пазар.

Относно изпълнението на проекта „Млади, активни, креативни“ представителите на дружеството изразиха доверие в партньорските отношения и признателност към държавната администрация в лицето на Министерство на труда и социалната политика, чиито служители добросъвестно, коректно и професионално съдействат за успешната реализация на всички планирани по проекта дейности.

Информационната среща завърши с изявления от служителите на компанията в знак на признателност за успешното изпълнение на дейностите на проекта и осигуряване на устойчива заетост.

Повече за информация за проекта и предприятието можете да намерите на нашата страница или се свържете с управител на „Арх Медия Груп“ ООД на посочените по-долу контакти.


ЗА КОНТАКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ:
Петър Лимонов – управител
Проект „Млади, активни, креативни“ с бенефициент  „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД
бул. България №118, Бизнес център АБАКУС
гр. София, България
Tel.: + +359 886 222 229,
E-mail: [email protected]
Web: https://stroitelni.bg/


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “АРХ МЕДИЯ ГРУП” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Благодарим Ви за запитването. Наш служител ще се свърже с Вас до 24 часа.
Ако имате други въпроси можете да ни потърсите на тел: 0899 920 816 или [email protected]

Запитване

Имейл *:
Телефон *:
Град *:
Съобщение *: